Abonnementsbetingelser VAGT

Runderingsvagt          -          Servicevagt          -          Alarm udrykning


Almindelige betingelser:

 • Disse almindelige betingelser gælder for samtlige aftaler indgået med KP Vagt ApS og kunden og dertilhørende Kontrakt.
 • Disse almindelige betingelser kan til enhver tid ændres af KP Vagt ApS med 3 måneders varsel ved skriftlig meddelelse til kunden.

 

Fortrolighed:

 • Parterne er enige om, at nærværende aftale i sin helhed er fortrolig og ikke må fremvises til tredjepart eller ansatte i de respektive driftsselskaber, der ikke er direkte involveret i denne, uden begge parter er enige heri.

 

Tavshedspligt:

 • Kunden og KP Vagt ApS har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad der erfares i forbindelse med udførelsen af arbejdet, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur skal bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter kontraktens udløb / ophør. Når kontrakten ophører - uanset af hvilken årsag - skal materiale, der tilhører kunden / KP Vagt ApS og som er i Kunden / KP Vagt ApS besiddelse, afleveres til Kunden / KP Vagt ApS der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende kunden / KP Vagt ApS.

 

Forudsætning:

 • Det er en forudsætning for ydelse af vagtservice, at vagten uden vanskeligheder kan komme frem overalt. Vagten er berettiget til, at undlade at gennemføre vagten, såfremt kunden ikke har ryddet sne eller på anden måde har undladt at sikre, at adgangsvejen til kundens område er fremkommelig.

 

Aftaler & Instruktioner:

 • Alle aftaler, herunder ændringer og tillæg til kontrakt med KP Vagt ApS skal være skriftlige.
 • KP Vagt ApS udearbejder sammen med kunden, forholdsordrer for opgaven.
 • Vagtpersonalet må ikke modtage instruktioner direkte fra kunden.

 

Kontraktgenstand:

 • Genstand for denne kontrakt er udførelse af vagtvirksomhed på kundens virksomhed/ejendom i henhold til ydelsesadresser på kontrakten.

 

Gennemførelse:

 • KP Vagt ApS tjenesteydelser sker i henhold til vedlagt kontrakt.

 

Vederlag:

 • Vederlag for KP Vagt ApS tjenesteydelser er aftalt i kontrakten.

 

Skiltning & Kontrolsystem:

 • Skiltning til yderdøre m.v., som leveres af KP Vagt ApS, er KP Vagt ApS ejendom og vedligeholdes gratis af KP Vagt ApS.
 • Skiltningen må ikke flyttes af andre end KP Vagt ApS, og skal ved kontraktens ophør tilbageleveres til KP Vagt ApS.
 • Ved udskiftning af døre, porte eller vinduer sker opsætning af nye skilte for kundens regning.
 • KP Vagt ApS opsætter kontrolsystem uden beregning.

 

Rapportering:

 • Runderingskunder: Blive der sendt en rapport førstkommende hverdag.
 • Eksterne lev. Vil der blive opsat en rapport med et id nummer som kunden kan se via internettet.

 

Udrykning hurtigst muligt:

 • Det tilstræbes, at udrykningstiden ligger indenfor de tider, der er aftalt med andre samarbejdspartnere og myndigheder. I unormale situationer, hvor udrykningstiden ikke kan ske inden for de anførte tidsrammer, skal årsagen hertil anføres udførligt på udrykningsrapporten. Som unormale situationer betragtes tilfælde, hvor der af tekniske grunde er sket et meget stort antal samtidige alarmer, i tilfælde af trafiksammenbrud, myldertrafik, kraftigt snefald eller lignende samt omstændigheder med uroligheder, der sætter udrykningspersonalets sikkerhed i fare. Såfremt en alarm afmeldes af kontrolcentralen til vagten inden 5 minutter efter vagtens modtagelse af udkald, beregnes denne ikke. Hvis en alarm afmeldes af kontrolcentralen til vagten efter 5 min. men inden dennes tilstedekomst til alarmadressen beregnes, den medgåede tid, som et normalt udkald.

 

Ved konstateret indbrud:

 • Kontrolcentralen bliver orienteret.
 • skader bliver, i medfør af forholdsordren, midlertidigt behandlet.
 • Alarmanlægget genetableres, evt. ved tilkaldelse af servicemontør.
 • På rapporten anføres hvilken zone, evt. hvilken detektor (adresse) der har været aktiveret.

 

Ved fejlalarm:

 • Kontrolcentralen orienteres.
 • Efter kontrol af det sikrede område genetableres overvågningen.
 • På rapporten anføres hvilken zone, evt. hvilken detektor (adresse) der har været aktiveret.
 • Ved alle alarmudrykninger udfærdiges en rapport til kunden og kopi til alarminstallatøren.

 

Tidsmæssigt beregnes som følger:

 • (Fra kontrolcentralen sender vagt og til vagten melder fremme på alarmadressen) Tidsberegningen fremgår af den til enhver udrykning udfærdigede udrykningsrapport, der indeholder tidspunkt for modtagelse af alarmudkaldet, tidspunkt for ankomst på stedet, samt tidspunkt hvor udkaldet afsluttes.

 

Overdragelse af abonnement:

 • Kunden kan ikke uden skriftlig aftale med KP Vagt ApS overdrages til tredjemand.
 • KP Vagt ApS kan i forbindelse med en eventuel overdragelse til tredjemand betinge sit samtykke til overdragelse og betaling af et overdragelsesgebyr. Kontrakten træder i kraft, når det er accepteret af Kunden.

 

Nøgler & adgangskort:

 • Kunden tildeler KP Vagt ApS det nødvendige antal nøgler/adgangskort for opgavernes udførelse, nøgler/adgangskort opbevares efter KP Vagt ApS fastsatte rutiner.

 

Personalet:

 • KP Vagt ApS benytter sig udelukkende af personale, hvis personlige forhold er undersøgt inden ansættelse, og har opnået godkendelse til, at måtte udføre vagt af Rigspolitiet.
 • KP Vagt ApS, medarbejdere skal være kompetente, bekendt med gældende regler, love og bestemmelser jf. KP Vagt ApS tjenestereglement, herunder også evt. sikkerhedsbestemmelser, såsom krav til beklædning, rygningsbestemmelser og veterinærbestemmelser.
 • KP Vagt ApS skal sørge for, at disser bestemmelser efterleves af dets medarbejdere. Vagten er altid højeste myndighed på stedet, hvis ejeren, direktøren eller anden ansvarlig ikke er til stede. Der skal derfor altid refereres til vagten i tilfælde af indbrud, brand, hærværk, uønskede personer m.m. hvis andet ikke er aftalt.
 • Det er på intet tidspunkt tilladt for kunden, at tage direkte kontakt til medarbejdere hos KP Vagt. Al kontakt skal gå igennem kontoret hos KP Vagt.  Dette er gældende både når medarbejderen er på arbejde, som det er gældende når medarbejderen har fri. Ved ophør af kontrakten, er dette gældende 3 måneder efter ophør.

 

Forsikring:

 • KP Vagt ApS har ansvaret for egne ansatte under udførelsen af arbejdet hos kunden.
 • KP Vagt ApS har endvidere en erhvervsforsikring, der dækker tingskader.
 • KP Vagt ApS hæfter ikke for følgeskader eller indirekte tab, avance tab eller tab ved skader, indbrud, hærværk eller lignende, som kunden kan forsikre sig mod, ved tegning af en skadesforsikring i et dansk opererende forsikringsselskab.
 • KP Vagt ApS hæfter ej heller for en eventuel selvrisiko, som kunden måtte have accepteret ved tegning af forsikringen.

 

Særlige forhold, bemærkninger & tillæg:

 • Der tages forbehold for længere udrykningstid i tidsrummet 06:00 - 09:30 & 15:30 - 18:30 på alle hverdage. Samt særlige vejr forhold.
 • Servicevagt, fastvagt & sikkerhedsvagt: Tillæg ved højtider: + 50 % d. 23,25,26 december & 100% d. 24,31 december + d. 1 januar.
 • Service/fastvagt: Tilkaldegebyr (vagt indenfor 12 timer) engangsbeløb pris kr. 550,-

 

Prisregulering:

 • Abonnementsvederlaget for erhvervskunder og privatkunder prisreguleres i de første 5 år med 1,25% pr. december og derefter reguleres ikke mere.

 

Betalingsbetingelser & gebyr:

 • Såfremt KP´s omkostninger til personalet, materiel, transport, forsikringer, fremtidige love og andre merudgifter øges, er selskabet berettiget til at forhøje sine priser
  forholdsmæssigt. Kunden skal underrettes herom snarest muligt.
 • Ved betaling senere end angivet efter fakturadato, skal kunden betale morarenter med 2,5 % pr. Påbegyndt måned. Samt kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.
 • Faktura sent med post Danmark kr. 55,-
 • ISO Certificeret erhverv / Brændstoftillæg kr. 88,- pr. faktura 
 • ISO Certificeret priivat / Brændstoftillæg kr. 44,- pr. faktura
 • Transaktionsomkostning kr. 8,- pr. faktura
 • Bankgebyr for modtagelse af betaling fra udlandet kr. 75,-/pr. betaling
 • Parkering kr. 35,- pr. time min. 1 time (hvis p-afgift påkræves)
 • Såfremt kunden ikke betaler skyldigt beløb rettidigt, kan KP 8 dage efter en påmindelse herom, uden yderligere varsel opsige aftalen og skal omgående skriftligt
 • meddele dette til kunden.
 • Angivet dage til betaling af faktura 14 dage.


Aftalens varighed & opsigelse:

 • Kontrakten (Erhverv) er bindende i 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Kontrakten (Erhverv) kan dog opsiges ved grov misligholdelse, uden varsel for begge parter.
 • Opsigelsesvarslet (Erhverv) er 6 måneder for udgangen af en bindingsperiode for begge parter.

 

 • Kontrakten (Privat) er bindende i 6 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.
 • Kontrakten (Privat) kan dog opsiges ved grov misligholdelse, uden varsel for begge parter.
 • Opsigelsesvarslet (Privat) er 3 måned for udgangen af en bindingsperiode for begge parter.

 

Tillæg for sikringsniveau alarmer:

 • Sikringsniveau 10 Vagten skal være fremme indenfor 60 minutter 0 %
 • Sikringsniveau 20 Vagten skal være fremme indenfor 35 minutter 0 %
 • Sikringsniveau 30 Vagten skal være fremme indenfor 35 minutter 0 %
 • Sikringsniveau 40 Vagten skal være fremme indenfor 30 minutter 25 %
 • Sikringsniveau 50 Vagten skal være fremme indenfor 25 minutter 50 %
 • Sikringsniveau 60 Vagten skal være fremme indenfor 20 minutter 100 %

 

Tvistigheder:

 • Såfremt der opstår uenighed mellem parterne vedrørende aftalen og dennes opfyldelse, og uenigheden ikke kan bilægges i mindelighed, skal sagen behandles efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.
 • Når kontrakten ophører - uanset af hvilken årsag - skal materiale, der tilhører kunden / KP Vagt ApS og som er i kundens / KP Vagt ApS besiddelse, afleveres til Kunden / KP Vagt ApS der kan ikke udøves tilbageholdelsesret i noget materiale tilhørende Kunden / KP Vagt ApS.

 

Force majeure:

 • Ingen af parterne i dette aftaleforhold kan holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtigelser under denne aftale, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes krig, terrorisme eller naturkatastrofer. Hvis en af parternes manglende opfyldelse på grund af force majeure står på i 3 måneder eller mere, kan nærværende aftale opsiges af begge parter med øjeblikkelig virkning. Den af parterne, som påberåber sig generel force majeure, skal give skriftlig meddelelse herom og samtidig angive dens forventede varighed.

 

 Alle priser er uden moms.

 

KP Vagt ApS Ser frem til et godt samarbejde.